Polityka prywatności

 • 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NA PLATFORMIE VENDORA.PL

  Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przekazanie Ci najważniejszych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z Platformy Vendora.pl. Zapoznaj się z tymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Platformy.

  Definicje pojęć pisanych wielką literą znajdziesz w rozdziale 14 (Definicje) na końcu dokumentu.

 • 2. ADMINISTRATOR DANYCH

  2.1. Administratorem danych osobowych z zakresie korzystania z platformy Vendora.pl jest Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 48, bud. C-D (dalej „EFL”).

  2.2. Nasze pełne dane rejestrowe znajdziesz w rozdziale 14 (Definicje) na końcu dokumentu.

  Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:

  • elektronicznie poprzez formularz kontaktowy na Platformie lub pod adresem e-mail: daneosobowe@efl.com.pl,
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 801 404 44,
  • listownie na adres siedziby EFL, zgodnie z ust. 2.1. powyżej, z dopiskiem „RODO”.
 • 3. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

  3.1. EFL wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych oraz w celu skorzystania z Państwa praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

  3.2. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych EFL mogą Państwo:

  • przesłać e-mail na adres: iod@efl.com.pl,
  • wypełnić formularz kontaktowy na Platformie,
  • wysłać list na adres siedziby EFL wskazany w pkt. 2.1. powyżej, z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".
 • 4. ZAKRES DANYCH

  4.1. W ramach Platformy EFL może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

  • dane identyfikacyjne oraz kontaktowe Użytkownika,
  • informacje o zawartych przez Użytkownika umowach,
  • informacje o rozliczeniach i zobowiązaniach finansowych Użytkownika,
  • informacje o wyrażonych przez Użytkownika zgodach marketingowych,
  • informacje na temat nabytych usług i towarów,
  • dane statystyczne i systemowe.
 • 5. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

  Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania Twoich danych mogą różnić się w zależności od tego, w jakim charakterze korzystasz z Platformy. W kolejnych częściach tego rozdziału Polityki Prywatności znajdziesz informacje przeznaczone dla:

  • wszystkich użytkowników strony internetowej Platformy – cz. 1
  • zarejestrowanych użytkowników Platformy (kupujących) – cz. 2
  • zarejestrowanych użytkowników Platformy (sprzedających) – cz. 3
  • osób upoważnionych przez użytkownika do korzystania z konta na Platformie – cz. 4.

  5.1. Wszyscy odwiedzający stronę internetową Platformy (w tym zarejestrowani użytkownicy i osoby działające w imieniu użytkownika)

  Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania danych
  Udostępnienie strony internetowej i utrzymania sesji połączenia

  w przypadku zarejestrowanych użytkowników Platformy oraz osób kupujących na Platformie bez rejestracji – niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  w przypadku pozostałych odwiedzających – realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie strony internetowej i zapewnianie dostępu do żądanych przez Ciebie treści

  czas trwania sesji połączenia 

  przechowywanie: 24 msc

  Prowadzenie ankiet i badań opinii Użytkowników, dotyczących Platformy, co do jej funkcjonowania, działania usług oraz szacowania zainteresowań i potrzeb Użytkowników.realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), bądź w przypadkach, gdy będzie odbierana od Ciebie zgoda - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest poprawa jakości świadczonych usług.

  okres przetwarzania to wyłacznie czas rzeczywisty wypełniania ankiety, badania lub analizy, więc jest to okres do momentu zakończenia korzystania usług na Platformach (tj. do czasu wypełnienia ankiety lub badania) lub wycofania zgody na badania

  przechowywanie: 24 msc

  Zarządzanie ruchem na Platformie, obejmujące monitorowanie aktywności użytkowników, która obejmuje m.in. wyszukiwane słowa kluczowe oraz zamieszczane ofertyrealizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest analiza aktywności użytkowników w celu optymalizacji świadczonych usług

  okres przetwarzania to wyłącznie czas rzeczywisty korzystania z Platformy, więc jest to okres do momentu zakończenia korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych na Platformie  (tj. do czasu opuszczenia strony internetowej).

  przechowywanie: 24 msc

  Udostępnienie usług finansowanych w postaci kredytu i leasingu

  niezbędność przetwarzania do podjęcia działań w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  okres do momentu zakończenia korzystania z usług, a jeśli umowa została zawarta - 6 lat od momentu zakończenia umowy.

  Prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów lub usług i towarów osób trzecich (w tym wyświetlanie reklamy kontekstowej)

  niezbędność przetwarzania do podjęcia działań w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  okres do momentu zaprzestania korzystania z Platformy.

  Korzystanie z formularza kontaktowego i ewentualne inne formy komunikacji (np. drogą mailową, telefoniczną lub zautomatyzowane kanały komunikacji oraz kanały social media)

  niezbędność przetwarzania do podjęcia działań w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  zależnie od treści komunikacji – w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone żądania lub zapytania.

  przechowywanie: 24 msc
  Dostosowywanie prezentowanych ofert (np. poprzez wyświetlanie ofert proponowanych)

  niezbędność przetwarzania do podjęcia działań w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  okres do momentu zaprzestania korzystania z Platformy lub wyrażenia skutecznego sprzeciwy wobec przetwarzania danych osobowych.
  Obsługa reklamacji, w tym rozwiązywanie problemów technicznych

  realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona praw Naszych praw oraz użytkownika

  okres do momentu zakończenia obsługi reklamacji lub rozwiązania zgłoszonego problemu

  przechowywanie: 24 msc

  Wykonanie Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

  niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  w przypadku każdego obowiązku – wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ujętych w poszczególnych przepisach i wykazania zgodności Prowadzonej przez Nas działalności z przepisami, a w przypadkach gdy przepisy określają dokładny czas przetwarzania danych – przez okres wymagany tymi przepisami prawa

  Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

  (ealizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie Naszych praw

  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wydłużony o 12 miesięcy

  Zapewnianie bezpieczeństwa usług, świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom

  niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zgodnie z przepisami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa)

  okres do momentu zakończenia korzystania z usług przez Użytkownika

  W innych celach, na które wyraziłeś zgodę, o ile prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Ty takiej zgody udzielisz

  zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  okres do momentu wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania

  5.2. zarejestrowani użytkownicy Platformy – kupujący

  Rejestracja i powadzenie konta oraz zawarcie umowy o korzystanie z Platformy, w tym wykonanie przez Nas zobowiązań wynikających z tej umowy

  niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  okres obowiązywania umowy oraz - 6 lat od momentu zakończenia umowy.

  Udostępnienie usług dostawcy obsługi transakcji płatności elektronicznych

  niezbędność przetwarzania do podjęcia działań w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  okres do momentu zakończenia korzystania z usług

  Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

  realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie Naszych praw

  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wydłużony o 12 miesięcy

  Wykonanie Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

  niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  w przypadku każdego obowiązku -wyłącznie okres niezbędny do realizacji obowiązków ujętych w poszczególnych przepisach i wykazania zgodności Prowadzonej przez Nas działalności z przepisami, a w przypadkach gdy przepisy określają dokładny czas przetwarzania danych – przez okres wymagany tymi przepisami prawa

  5.3. zarejestrowani użytkownicy Platformy – sprzedający

  Rejestracja i powadzenie konta oraz zawarcie umowy o korzystanie z Platformy, w tym wykonanie przez Nas zobowiązań wynikających z tej umowy

  niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  okres obowiązywania umowy oraz 6 lat od momentu zakończenia umowy

  6 lat jak wyżej

  Zawarcie oraz wykonanie umowy z dostawcą obsługi transakcji płatności elektronicznych

  niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  okres do momentu zakończenia korzystania z usług na podstawie umowy oraz 6 lat od momentu zakończenia umowy

  6 lat jak wyżej

  Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

  realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie Naszych praw

  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wydłużony o 12 miesięcy

  Wykonanie Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

  niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  w przypadku każdego obowiązku -wyłącznie okres niezbędny do realizacji obowiązków ujętych w poszczególnych przepisach i wykazania zgodności prowadzonej przez Nas działalności z przepisami, a w przypadkach gdy przepisy określają dokładny czas przetwarzania danych – przez okres wymagany tymi przepisami prawa

  5.4. osoby upoważnione przez użytkownika do korzystania z konta na Platformie

  Zapewnienie dostępu do konta oraz umożliwienie korzystania z konta

  realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest honorowanie upoważnień udzielonych przez użytkownika Platformy zgodnie z zawartą z Nami umową

  okres ważności Twoich uprawnień lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  nie przechowujemy

  Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

  realizacja przez Nas prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie Naszych praw

  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wydłużony o 12 miesięcy
 • 6. ODBIORCY DANYCH

  6.1. Twoje dane będą udostępniane:

  Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, adres: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot  (KRS: 0000320590) – w celu dokonania płatności, a jeżeli korzystasz z Platformy w charakterze sprzedającego – również w celu zawarcia umowy o obsługę płatności). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki przetwarzania danych przez ten podmiot, zachęcamy do spojrzenia na politykę prywatności pod adresem: https://autopay.pl/storage/app/media/Autopay_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf;

  CUX Research Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław (KRS 0000792391) – w celach analitycznych, statystycznych oraz badawczych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki przetwarzania danych przez ten podmiot, zachęcamy do spojrzenia na politykę prywatności pod adresem:  https://app.cux.io/legal/privacy-policy;

  Piwik Pro S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Świętego Antoniego nr 2/4, 50-074 Wrocław (KRS: 0000615871) – w celach analitycznych, statystycznych oraz badawczych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki przetwarzania danych przez ten podmiot, zachęcamy do spojrzenia na politykę prywatności pod adresem: https://help.piwik.pro/support/privacy/;

  Fast White Cat S.A. z siedzibą we Wrocławiu,adres: ul. Oławska 27/29, 50-123 Wrocław (KRS: 0000401249) – w celachzapewnienia prawidłowego działania Platformy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat polityki przetwarzania danych przez ten podmiot, zachęcamy do spojrzenia na politykę prywatności pod adresem: https://fastwhitecat.com/polityka-prywatnosci/.

  6.2. Niezależnie od powyższego Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na Nasze zlecenie:

  dostawcom usług IT, usług przechowywania danych osobowych, usług analitycznych i statystycznych, usług windykacyjnych, usług płatniczych, usług finansowych, usług ubezpieczeniowych oraz poczty elektronicznej, dostawcom technologii, księgowym, podmiotom zajmującym się niszczeniem nośników danych i dostawcom innych usług, wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania Platformy, zawarcia i wykonania umów oraz podnoszenia jakości usług świadczonych na Platformie - w celu świadczenia usług przez te podmioty na Naszą rzecz. Podmioty te nie są jednak upoważnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych dla własnych celów.

  6.3. Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe sądom oraz organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami związanymi zrealizacją prawa, naruszeniami prawa lub zapobieganiem i zwalczaniem naruszeń prawa.

  6.4. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane możemy przekazywać także innym podmiotom (w zakresie objętym Twoją zgodą).

 • 7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

  7.1. Nie będziemy przekazywał Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

 • 8. ŹRÓDŁO I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

  8.1. Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, jak również od następujących podmiotów:

  Źródło danych osobowych

  Zakres (kategorie) otrzymywanych danych osobowych

  Autopay S.A.

  dane dotyczące wykonania lub niewykonania transakcji płatniczej (w tym transakcji zwrotu)

  8.2. Ponadto EFL może wykorzystywać dane, które przekazali inni administratorzy (w tym Autopay oraz inne podmioty świadczące usługi za pośrednictwem Platformy) lub, które pozyskał z ogólnie dostępnych baz danych.

  8.3. Część danych dotyczących przedsiębiorców może być pozyskiwana z innych źródeł publicznych (tj. z: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach) oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach.

 • 9. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  9.1. Na podstawie przepisów prawa przysługuje Ci:

  9.1.1. prawo do uzyskania potwierdzenia czy EFL przetwarza Twoje dane osobowe;

  9.1.2. prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich kopi;

  9.1.3. prawo do żądania sprostowania danych;

  9.1.4. prawo do żądania usunięcia danych;

  9.1.5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;

  9.1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  9.1.7. prawo do przenoszenia danych.

  9.2. Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody:

  9.2.1. przekazanie danych i udzielenie zgody jest dobrowolne, choć może być niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych (o ile treść konkretnej zgody wyraźnie nie zastrzega inaczej);

  9.2.2. masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania Naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa);

  9.2.3. zgodę możesz wycofać kontaktując się z Nami, na przykład przesyłką pocztową lub kurierem na adres Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna, ul. Legnicka 48, bud. C-D, 54-202 Wrocław albo przesyłając do Nas e-mail na adres [daneosobowe@efl.com.pl].

  9.3. Dodatkowo masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w tym wobec profilowania, na podstawie tych przepisów. W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają Nam prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po Naszej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Ci interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • 10. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  10.1. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku Polski tym organem jest:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  telefon: 22 531 03 00
  email: kancelaria@uodo.gov.pl

 • 11. OBOWIĄZEK LUB DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

  11.1. Podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Platformy jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, które zostały przez Nas oznaczone jako wymagane (np. dane niezbędne do rejestracji konta na Platformie lub do skorzystania z formularza reklamacyjnego) może uniemożliwić Nam wykonanie usługi lub podjęcie żądanych działań (np. zarejestrowanie Twojego konta lub rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji).

 • 12. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

  12.1. Nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się na wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

 • 13. PLIKI COOKIES

  13.1. Na Naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem ze strony przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. w pamięci przeglądarki internetowej), zaś strona lub właściciele danych cookies mogą uzyskiwać do nich dostęp. W zależności od rodzaju, pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej informacji o sposobie funkcjonowania plików cookies znajdziesz np. na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl

  13.2. Możesz udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies. Możesz to zrobić także poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w Twoim urządzeniu. Jeżeli przeglądarka akceptuje określone pliki cookies, oznacza to, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania, w szczególności:

  13.2.1. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  13.2.2. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-GB

  13.2.3. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

  13.2.4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

  13.3. Ponadto w przypadku Google Analytics możliwe jest zainstalowanie w ww. przeglądarkach dodatku blokującego Google Analytics w witrynach, które używają obsługiwanych wersji kodu JavaScript Google Analytics (analytics.js, gtag.js). Więcej informacji znajdziesz na stronach Google:

  13.3.1. https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

  13.3.2. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  13.4. Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może czasami spowodować, że niektóre funkcjonalności strony przestaną działać lub nie będą działać poprawnie. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności strony, zachęcamy do wyrażenia zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do wszystkich plików cookies.

  13.5. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez Nas, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają Nam na dostosowanie strony do Twoich oczekiwań. Dokładne cele wykorzystywania plików cookies określa poniższa tabela:

  Podmiot

  Cele wykorzystania

  Kto ma dostęp do pliku

  Okres ważności pliku

  My (Europejski Fundusz Leasingowy S.A.)

  Cele marketingowe, zapewnienie operacyjności strony, zachowanie preferencji odwiedzającego, gromadzenie danych analitycznych

  EFL

  okres do momentu zakończenia przechowywania danych osobowych Użytkownika w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  CUX Research Sp. z o.o.

  Poprawa doświadczenia korzystania z przeglądarki, zachowanie personalizowanej treści oraz analiza ruchu na stronie

  EFL i CUX Research Sp. z o.o.

  okres do momentu zakończenia przechowywania danych osobowych Użytkownika w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  PIWIK S.A.

  utrzymanie bieżącej sesji, analiza ruchu na stronie, personalizowanie treści

  EFLi PIWIK S.A.

  okres do momentu zakończenia przechowywania danych osobowych Użytkownika w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Fast White Cat S.A.

  Obsługa strony, zapewnienie operacyjności strony, zapewnienie poprawnego funkcjonowania i utrzymania strony

  EFL i Fast White Cat S.A.

  okres do momentu zakończenia przechowywania danych osobowych Użytkownika w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • 14. DEFINICJE

  Poniżej znajdziesz wyjaśnienie pewnych określeń i skrótów, które stosujemy w niniejszym dokumencie.

  IOD

  inspektor ochrony danych

  EFL lub My (Nam, Nas, Nasze)

  Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000026609 NIP: 897-001-26-57, kapitał zakładowy: 674 112 374,73 zł – wpłacony w całości, BDO: 000524632.  

  Platforma

  strona internetowa www.vendora.pl wraz z podstronami w domenie *.vendora.pl

  RODO

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Ty lub Użytkownik

  osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane z związku z korzystaniem z Platformy, w tym zarejestrowany użytkownik Platformy

  dane osobowe

  wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

Szybka wysyłka

Bezpieczny i szybki sposób doręczenia

Gwarancja

Sprzęt z oryginalną gwarancją producenta

Łatwy zwrot

W ciągu 14 dni od zakupu

Ustawienia prywatności