Regulamin

Obowiązuje od 1.12.2023 r. Poprzednie wersje znajdują się na dole strony.

 • DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin wydany jest przez Spółkę i określa warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz innych usług świadczonych przez Spółkę.

  2. Spółka posiada status dużego przedsiębiorcy.

  3. Z Serwisu nie mogą korzystać osoby niewyrażające zgody na treść Regulaminu. W przypadku, gdy osoba nie wyraża zgody na treść Regulaminu, powinna niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.

  4. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie:https://vendora.pl/regulamin.

  5. Korzystanie z Serwisu oraz innych usług świadczonych przez Spółkę jako Kupujący jest nieodpłatne.

  6. Korzystanie z Serwisu oraz innych usług świadczonych przez Spółkę jako Sprzedawca jest odpłatne, a Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Spółki opłat wynikających z Tabeli Opłat.

  7. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik zgodnie z taryfą swojego operatora.

  8. Przeglądanie w Serwisie informacji o Produktach, informacji o Sprzedawcach, a także przeglądanie innych publicznie dostępnych treści zamieszczonych w Serwisie, nie wymaga założenia Profilu. Składanie przez Kupującego Zamówień możliwe jest wyłącznie po założeniu przez Kupującego Profilu. Kupujący może założyć także Profil w trakcie składania Zamówienia.

  9. Korzystanie z Serwisu jako Sprzedawca wymaga założenia Profilu, zawarcia ze Spółką odrębnej umowy o współpracę oraz zawarcia odrębnej umowy o przyjmowanie zapłaty z dostawcą usług płatniczych Serwisu.

  10. Sprzedawca będący osobą fizyczną żąda, aby wykonywanie usług rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W związku z tym Sprzedawca taki będzie miał obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

  11. Na podstawie oświadczeń Sprzedawców złożonych Spółce, Spółka informuje, że wszyscy Sprzedawcy są przedsiębiorcami.

  12. Korzystanie z Serwisu wymaga dysponowania komputerem lub urządzeniem mobilnym z dostępem do sieci Internet wyposażonym w przeglądarkę internetową (zalecane: Chrome v. 112+, Mozilla Firefox v. 111+, Safari 16.4 +, Edge v. 112+).

  13. Przy korzystaniu z Serwisu oraz z innych usług świadczonych przez Spółkę zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego zabezpieczającego urządzenia służące do korzystania z Serwisu oraz innych usług przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed szkodliwym oprogramowaniem.

  14. Z Serwisu oraz z innych usług świadczonych przez Spółkę należy korzystać zgodnie z ich przeznaczaniem, Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

  15. Adres e-mail oraz numer telefonu podane przez Użytkownika podczas zakładania Profilu, w trakcie korzystania z Profilu, lub w trakcie składania Zamówienia będą wykorzystywane:

  15.1. przez Spółkę do komunikacji z Użytkownikiem dotyczącej korzystania z Serwisu lub innych usług świadczonych przez Spółkę,

  15.2. do wzajemnej komunikacji między Użytkownikami,

  15.3. przez dostawcę usług płatniczych Serwisu, w celu realizacji płatności za Zamówienia.

  16. Spółka może się kontaktować z Użytkownikami, którzy posiadają Profil za jego pośrednictwem. Użytkownicy, którzy posiadają Profil mogą się również komunikować między sobą za jego pośrednictwem.

  17. Na potrzeby niniejszego Regulaminu pojęcia pisane wielką literą zdefiniowane zostały w niniejszym słowniczku:

  Hasło

  poufny ciąg liter, cyfr i znaków specjalnych, służący do uwierzytelniania Użytkownika

  Kod SMS

  poufny ciąg cyfr przesyłany wiadomością tekstową na numer telefonu Użytkownika, służący do uwierzytelniania Użytkownika

  Konsument

  osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

  Koszyk

  funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Kupującemu stworzenie listy Produktów do Zamówienia

  Kupujący

  osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w swoim imieniu podejmuje czynności celem nabycia lub nabywa Produkty za pośrednictwem Serwisu

  Kurier

  podmiot dostarczający Produkt do Kupującego

  Nielegalne Treści

  informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa

  Numer Zamówienia

  unikalny numer przypisany indywidualnie do każdego Zamówienia

  Profil

  indywidualny profil Użytkownika w Serwisie, tworzony przez Spółkę w wyniku jego założenia przez Użytkownika, do niego przypisany i dostępny wyłącznie po zalogowaniu, w którym gromadzone i prezentowane są informacje o Użytkowniku i o jego czynnościach w Serwisie oraz w którym umożliwia się korzystanie z innych dostępnych funkcjonalności Serwisu

  Produkt

  rzecz, towar, usługa lub prawo wskazane przez Sprzedawcę w Serwisie do zbycia

  Regulamin

  niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz innych usług świadczonych przez Spółkę

  Serwis

  platforma internetowa prowadzona i udostępniana przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem https://vendora.pl, umożliwiająca Kupującym, za jej pośrednictwem, nabywanie na odległość Produktów od Sprzedawców, usług dodatkowych od Usługodawców oraz zawierania umów leasingu ze Spółką

  Spółka

  Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 BUD. C-D, 54-202 Wrocław, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000026609, nr NIP: 8970012657, REGON: 930986308, o kapitale zakładowym w wysokości 674 112 374,73 zł (w całości opłaconym), BDO: 000524632, adres e-mail bok@vendora.pl, numer telefonu +48 691 490 065.

  Sprzedawca

  osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej, która w swoim imieniu podejmuje czynności celem zbycia lub zbywa Produkty za pośrednictwem Serwisu

  Tabela Opłat

  tabela opłat należnych Spółce od Sprzedawcy, stanowiąca załącznik A do odrębnej umowy o współpracę zawieranej między Sprzedawcą a Spółką

  Umowa

  umowa o korzystanie z Serwisu zawierana między Użytkownikiem a Spółką na odległość za pośrednictwem Serwisu na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, który stanowi jej integralną treść

  Umowa Dodatkowa

  umowa o nabycie usługi dodatkowej zawierana między Usługodawcą a Kupującym na odległość za pośrednictwem Serwisu w związku lub w uzupełnieniu do zawieranej przez Kupującego Umowy Zbycia

  Umowa Zbycia

  umowa zbycia Produktu zawierana między Sprzedawcą a Kupującym na odległość za pośrednictwem Serwisu

  Usługodawca

  inna niż Użytkownik i Spółka osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą i współpracująca ze Spółką na podstawie odrębnej umowy, udostępniająca Kupującym za pośrednictwem Serwisu usługi dodatkowe w związku z zawieranymi Umowami Zbycia, w szczególności kredytodawca czy zakład ubezpieczeń

  Użytkownik

  Sprzedawca lub Kupujący

  Zabezpieczenie

  Hasło lub Kod SMS

  Zamówienie

  1. złożona przez Kupującego Sprzedawcy lub Sprzedawcom wiążąca Kupującego oferta zawarcia Umowy Zbycia lub Umów Zbycia Produktu lub Produktów skompletowanych w Koszyku, za cenę oraz koszty dostawy określone przez Sprzedawcę lub Sprzedawców w Serwisie, złożona z użyciem mechanizmu dostępnego w Serwisie,

  2. w przypadku wyboru przez Kupującego będącego przedsiębiorcą usługi „Leasing EFL”: żądanie Kupującego o przeniesienie do odrębnej strony internetowej lub aplikacji Spółki, celem złożenia wiążącego wniosku o zawarcie umowy leasingu ze Spółką, przedmiotem której jest Produkt lub Produkty skompletowane w Koszyku, w cenie określonej przez jednego Sprzedawcę w Serwisie, złożony z użyciem mechanizmu dostępnego w Serwisie

 • DZIAŁ II. USŁUGI DOSTĘPNE PUBLICZNIE BEZ KONIECZNOŚCI ZAKŁADANIA PROFILU

  18. Kupujący niezależnie od tego, czy założył Profil, korzystając z Serwisu ma możliwość:

  18.1. zapoznawania się z informacjami o Produktach i Sprzedawcach,

  18.2. zapoznawania się zasadami zbywania i dostawy Produktów przez Sprzedawców lub stosowanych przez Sprzedawców wzorców umów,

  18.3. zapoznania się z informacjami o usługach dodatkowych i Usługodawcach,

  18.4. skompletowania Produktów w Koszyku.

 • DZIAŁ III. ZAŁOŻENIE PROFILU

  19. Profil umożliwia Użytkownikowi:

  19.1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym danych osobowych lub adresowych,

  19.2. dostęp do statusu aktualnie realizowanych Zamówień i Umów Zbycia,

  19.3. dostęp do historii Zamówień i Umów Zbycia,

  19.4. dostęp do historii konwersacji z innymi Użytkownikami,

  19.5. składanie reklamacji na usługi Spółki za pośrednictwem narzędzia komunikacyjnego dostępnego w Profilu,

  19.6. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych wyłącznie Użytkownikom, którzy posiadają Profil.

  20. Profil umożliwia Kupującemu:

  20.1. komunikowanie się ze Sprzedawcami,

  20.2. składanie Zamówień,

  20.3. zawieranie Umów Zbycia,

  20.4. zawieranie Umów Dodatkowych,

  20.5 dokonywanie płatności za Zamówienia (z tytułu Umów Zbycia), korzystając ze wszystkich dostępnych w przypadku danego Produktu metod płatności,

  20.6. dokonywanie ocen Sprzedawców lub nabytych Produktów,

  20.7. dostęp do historii wystawionych przez Kupującego ocen Produktów,

  20.8. składanie reklamacji na usługi Sprzedawców za pośrednictwem narzędzia komunikacyjnego dostępnego w Profilu,

  20.9. w przypadku Kupującego będącego przedsiębiorcą – możliwość skorzystania z usługi „Leasing EFL”,

  20.10. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych wyłącznie Kupującym, którzy posiadają Profil.

  21. Profil umożliwia Sprzedawcy:

  21.1. publikowanie, modyfikowanie i usuwanie w Serwisie informacji o Produktach, w szczególności opisów, parametrów, cen, czy sposobów i kosztów dostawy Produktów,

  21.2. komunikowanie się z Kupującymi,

  21.3. korzystanie z systemu płatności online zintegrowanego z Serwisem, udostępnianego przez dostawcę usług płatniczych Serwisu, za pomocą którego ten świadczy usługi płatnicze dla Sprzedawcy, tj. usługi przyjmowania zapłaty (acquiring) oraz usługi dodatkowe, w tym korzystanie z panelu dla Sprzedawcy z funkcjonalnościami w zakresie wyświetlania statusu wniosku o zawarcie umowy o przyjmowanie zapłaty, danych o procesowanych transakcjach płatniczych, stanie salda Sprzedawcy oraz odbioru statusu płatności, po zawarciu przez Sprzedawcę odrębnej umowy o przyjmowanie zapłaty z dostawcą usług płatniczych Serwisu,

  21.4. przyjmowanie reklamacji Kupujących za pośrednictwem narzędzia komunikacyjnego dostępnego w Profilu,

  21.5. dostęp do historii ocen Produktów wystawionych przez Kupujących,

  21.6. korzystanie z innych udostępnionych Sprzedawcom funkcjonalności.

  22. W celu złożenia wniosku o założenie Profilu, należy:

  22.1. wypełnić w Serwisie formularz rejestracyjny poprzez podanie:

  22.1.1. w przypadku Kupującego będącego Konsumentem –imienia (imion) i nazwiska, adresu e-mail,

  22.1.2.  w przypadku Sprzedawców dodatkowo: kopii dokumentu tożsamości Sprzedawcy lub jakąkolwiek inną identyfikację elektroniczną zgodnie z definicją w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, dane rachunku płatniczego Sprzedawcy, rejestru do którego wpisany jest Sprzedawca, numeru rejestracyjnego, własnego poświadczenia Sprzedawcy, w którym zobowiązuje się do oferowania wyłącznie produktów lub usług zgodnych z mającymi zastosowanie przepisami prawa Unii, złożyć oświadczenia wymagane do założenia Profilu,

  22.2. zdefiniować Hasło zakładanego Profilu,

  22.3. zaakceptować Regulamin,

  22.4. kliknąć przycisk „Zarejestruj się”

  22.5. potwierdzić zamiar założenia Profilu.

  23. W celu potwierdzenia zamiaru założenia Profilu, należy:

  23.1. potwierdzić adres e-mail – poprzez kliknięcie indywidualnego linka przesłanego przez Spółkę na adres e-mail Użytkownika, niezwłocznie po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”,

  23.2. potwierdzić numer telefonu – poprzez podanie Kodu SMS wysłanego wiadomością SMS na numer telefonu Użytkownika, niezwłocznie po kliknięciu przez Użytkownika indywidualnego linka, o którym mowa wyżej.

  24. W trakcie zakładania Profilu, Użytkownik może wykonać inne dobrowolne czynności, jeżeli Spółka udostępnia określone funkcjonalności.

  25. W przypadku Sprzedawców, w celu założenia Profilu, Spółka może żądać podania dodatkowych danych (a w szczególności podania formy organizacyjnej, adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności) lub spełnienia dodatkowych warunków.

  26. W przypadku Sprzedawców, w celu założenia Profilu Spółka może umożliwić złożenie wniosku o założenie Profilu w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu.

  27. Profil może być zakładany wyłącznie na rzecz istniejących rzeczywiście osób i podmiotów. W przypadku zakładania Profilu Sprzedawcy (będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną) przez osobę inną niż osoba, dla której Profil jest zakładany, osoba zakładająca Profil obowiązana jest posiadać odpowiednie umocowanie.

  28. Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego podawania Spółce poprawnych i prawdziwych danych wymaganych do założenia Profilu. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość danych przekazywanych Spółce.

  29. Przed umożliwieniem Sprzedawcy korzystania z Profilu, Spółka dokłada wszelkich starań w celu oceny, czy informacje i dane podane przez Sprzedawcę są wiarygodne i pełne, korzystając z wszelkich ogólnodostępnych oficjalnych internetowych baz danych lub interfejsów internetowych udostępnianych przez państwo członkowskie lub Unię lub zwracając się do Sprzedawcy o przekazanie dokumentów potwierdzających pochodzących z wiarygodnych źródeł.

  30. Zarówno przed zawarciem Umowy, jak i w trakcie jej obowiązywania, w razie powzięcia przez Spółkę uzasadnionych wątpliwości co do poprawności lub prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, w razie uzasadnionego podejrzenia oszustwa lub innych zagrożeń dla bezpieczeństwa Serwisu, Spółka może dokonać ich weryfikacji i w tym celu poprosić Użytkownika o przedstawienie niezbędnych dokumentów potwierdzających poprawność lub prawdziwość danych.

  31. Każdy Kupujący może założyć tylko jeden Profil w charakterze Kupującego. Kupujący będący osobą fizyczną może jednak w ramach jednego Profilu, działać odrębnie jako Konsument i przedsiębiorca.

  32. Każdy Sprzedawca może założyć tylko jeden Profil w charakterze Sprzedawcy.

  33. Ten sam Użytkownik może założyć Profil w charakterze Sprzedawcy i odrębny Profil w charakterze Kupującego.

  34. Spółka odmówi założenia Profilu, jeżeli stwierdzi:

  34.1. że Użytkownik nie spełnia warunków założenia Profilu,

  34.2. że podane przez Użytkownika dane są niepoprawne lub nieprawdziwe,

  34.3. oszustwo lub inne zagrożenie dla bezpieczeństwa Serwisu,

  34.4. że Sprzedawca znajduje się na międzynarodowych listach sankcyjnych.

  35. Spółka przekazuje Sprzedawcy informację o założeniu Profilu wiadomością wysłaną na adres e-mail Sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia odrębnej umowy o współpracę otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku o założenie Profilu i skutecznego potwierdzenia zamiaru założenia Profilu, jeżeli nie zachodzą przesłanki uzasadniające odmowę założenia Profilu. Spółka przekazuje Kupującemu informację o założeniu Profilu wiadomością wysłaną na adres e-mail Kupującego w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy, jeżeli nie zachodzą przesłanki uzasadniające odmowę założenia Profilu.

  36. Brak poinformowania Użytkownika przez Spółkę o założeniu Profilu w terminie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, oznacza odmowę założenia Profilu.

  37. Kupujący może korzystać z Serwisu z wykorzystaniem Profilu bezpośrednio po założeniu Profilu.

  38. W celu korzystania z Profilu i Serwisu jako Sprzedawca, konieczne jest dodatkowo:

  38.1. zawarcie ze Spółką odrębnej umowy o współpracy,

  38.2. zawarcie z dostawcą usług płatniczych Serwisu, współpracującego ze Spółką umowy o przyjmowanie zapłaty, na podstawie której Sprzedawca będzie miał możliwość korzystania z systemu płatności online zintegrowanego z Serwisem, udostępnianego przez dostawcę usług płatniczych Serwisu za pomocą którego ten świadczy usługi płatnicze dla Sprzedawcy, tj. usługi przyjmowania zapłaty (acquiring) oraz usługi dodatkowe, w tym korzystanie z panelu dla Sprzedawcy z funkcjonalnościami w zakresie wyświetlania statusu wniosku o zawarcie umowy o przyjmowanie zapłaty, danych o procesowanych transakcjach płatniczych, stanie salda Sprzedawcy oraz odbioru statusu płatności.

  39. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, z Profilu korzystać mogą wyłącznie umocowane przez Użytkownika osoby fizyczne.

  40. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych, które Użytkownik podał podczas zakładania lub w trakcie korzystania z Profilu, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Spółki o zmianie, wraz z przekazaniem poprawnych i prawdziwych danych. Wniosek o zmianę innych danych Użytkownik może złożyć w Profilu, wiadomością wysłaną na adres e-mail: bok@vendora.pl lub na piśmie – wysyłając ww. wniosek na adres: Europejski Fundusz Leasingowy S.A., 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D. W przypadku zmiany adresu e-mail Użytkownika wymagane jest jego potwierdzenie poprzez kliknięcie indywidualnego linka przesłanego przez Spółkę bezpośrednio po otrzymaniu powiadomienia w wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w powiadomieniu. W przypadku zmiany numeru telefonu Użytkownika wymagane jest jego potwierdzenie poprzez podanie w Profilu Kodu SMS wysłanego do Użytkownika bezpośrednio po otrzymaniu powiadomieniu wiadomością SMS wysłaną na numer telefonu wskazany przez Użytkownika w powiadomieniu.

 • DZIAŁ IV. BEZPIECZEŃSTWO PROFILU I ZABEZPIECZEŃ

  41. Niniejszy dział znajduje zastosowanie wyłącznie do Użytkowników, którzy założyli Profil.

  42. W celu korzystania z Profilu Użytkownik powinien zalogować się, podając swój adres e-mail i Hasło w Serwisie w miejscu przeznaczonym do logowania.

  43. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych swoich Zabezpieczeń, a także innych danych i urządzeń służących do korzystania z Serwisu. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia Zabezpieczeń, a także innych danych i urządzeń służących do korzystania z Serwisu i ich przechowywania w sposób bezpieczny i z zachowaniem należytej staranności. Użytkownik powinien korzystać ze zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego zabezpieczającego urządzenia służące do korzystania z Serwisu przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed szkodliwym oprogramowaniem. Naruszenie przez Użytkownika wskazanych środków ostrożnościowych grozi wykorzystaniem Profilu przez osoby nieuprawnione.

  44. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że do Zabezpieczeń, a także innych danych i urządzeń służących do korzystania z Serwisu lub do Profilu dostęp uzyskała lub mogła uzyskać osoba nieuprawniona, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić te okoliczności Spółce wraz z poleceniem zablokowania Profilu. Zgłoszenie należy przesłać wiadomością na adres e-mail: bok@vendora.pl.

  45. Jeżeli Spółka uzyskała wystarczające wskazówki lub ma powody, by sądzić, że którakolwiek z informacji otrzymana od Sprzedawcy jest nieprawdziwa, niekompletna lub nieaktualna, Spółka zażąda, aby Sprzedawca niezwłocznie lub w terminie określonym w prawie Unii lub prawie krajowym usunął takie uchybienia.

  46. Spółka zablokuje Profil:

  46.1. Użytkownika, gdy zachodzą przyczyny odmowy założenia Użytkownikowi Profilu,

  46.2. Użytkownika, jeśli Użytkownik naruszył zasady bezpieczeństwa określone w niniejszym dziale,

  46.3. Użytkownika, w przypadku 5 krotnego podania przez Użytkownika błędnego Hasła w Serwisie w miejscu przeznaczonym do logowania w okresie 10 minut,

  46.4. Użytkownika, na polecenie Użytkownika by zablokować Profil,

  46.5. Sprzedawcy, jeżeli dostawca usług płatniczych Serwisu podejmie decyzję o czasowym lub stałym zaprzestaniu udostępniania Sprzedawcy możliwości korzystania z systemu płatności online zintegrowanego z Serwisem, udostępnianego przez dostawcę usług płatniczych Serwisu, za pomocą którego ten świadczy usługi płatnicze dla Sprzedawcy, albo gdy nastąpi wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o przyjmowanie zapłaty zawartej między Sprzedawcą a dostawcą usług płatniczych Serwisu,

  46.6. Sprzedawcy, gdy nastąpi wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o współpracę zawartej ze Spółką,

  46.7. Sprzedawcy, jeżeli Sprzedawca zalega z płatnościami z tytułu opłat za dwa pełne okresy rozliczeniowe,

  46.8. Sprzedawcy, w razie nieusunięcia na żądanie Spółki uchybień polegających na otrzymaniu przez Spółkę nieprawdziwych, niekompletnych lub nieaktualnych informacji,

  46.9. Użytkownika, ze względu na fakt, iż informacje przekazane przez Użytkownika stanowią Nielegalne Treści lub są niezgodne z Regulaminem,

  46.10. Użytkownika, z innych uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Serwisu (np. w razie powzięcia przez Spółkę uzasadnionego podejrzenia użycia Zabezpieczeń, innych danych lub urządzeń służących do korzystania z Serwisu lub Profilu przez osobę nieuprawnioną).

  47. Spółka blokuje na okres 2 miesięcy po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia Profil na rzecz Użytkowników często przekazujących oczywiście Nielegalne Treści.

  48. Przy podejmowaniu decyzji o zablokowaniu Profilu, ze względu na fakt, iż informacje przekazane przez Użytkownika stanowią Nielegalne Treści, Spółka ocenia w poszczególnym przypadku oraz w sposób terminowy i obiektywny, z zachowaniem należytej staranności, czy Użytkownik dopuszcza się nadużywania, z uwzględnieniem wszystkich istotnych faktów i okoliczności wynikających z informacji dostępnych dla Spółki. Okoliczności takie obejmują co najmniej:

  48.1. liczbę bezwzględną oczywiście Nielegalnych Treści, które zostały przekazane w danym okresie,

  48.2. względny stosunek takiej liczby do całkowitej liczby informacji przekazanych w danym okresie,

  48.3. ciężar nadużywania, w tym charakter Nielegalnych Treści, i jego konsekwencje,

  48.4. zamiar Użytkownika, jeżeli można go określić.

  49. O zablokowaniu Profilu Użytkownik zostanie poinformowany przed zablokowaniem Profilu, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jego zablokowaniu, wiadomością na adres e-mail Użytkownika, chyba że Spółka podlega prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw. Spółka przedstawia Użytkownikowi jasne i konkretne uzasadnienie zablokowania Profilu ze względu na fakt, iż informacje przekazane przez Użytkownika stanowią Nielegalne Treści lub są niezgodne z Regulaminem.

  50. Użytkownik może w każdej chwili złożyć wniosek o odblokowanie dostępu do Profilu. Wniosek taki można złożyć wiadomością na adres e-mail: bok@vendora.pl lub pisemnie na adres Europejski Fundusz Leasingowy S.A., 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D. Dostęp Użytkownika do Profilu zostanie przez Spółkę odblokowany po ustaniu przyczyn blokady, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością na adres e-mail Użytkownika.W celu odblokowania Profilu, Użytkownik obowiązany będzie zdefiniować nowe Hasło Profilu.

  51. Poza technicznymi środkami ochrony, o których mowa w punktach powyżej, Spółka nie stosuje wobec Użytkownika innych środków technicznych lub prawnych w powyższym przypadku.

 • DZIAŁ V. INFORMACJE O PRODUKTACH

  52. Sprzedawca, ma możliwość publikowania w Serwisie informacji o Produktach, w szczególności opisów, parametrów, cen, czy sposobów i kosztów dostawy Produktów.

  53. Sprzedawca zobowiązany jest publikować w Serwisie tylko informacje o Produktach, które ma prawo i możliwość zbyć i dostarczyć Kupującemu w chwili publikowania informacji o Produkcie.

  54. Sprzedawca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i podejmowania czynności celem zbycia i zbywania Produktów za pośrednictwem Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu. Za naruszenie tych obowiązków Sprzedawca odpowiada wobec Spółki i pozostałych Użytkowników.

  55. Wszelkie informacje dotyczące Produktów, w szczególności opisy, parametry, ceny czy sposoby i koszty dostawy Produktów, umieszczane są w Serwisie wyłącznie przez Sprzedawców i nie stanowią oferty Sprzedawców, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy Zbycia z Kupującym.

  56. Spółka zapewnia, aby informacje identyfikujące Sprzedawcę, który publikuje informacje o Produktach były wyraźnie widoczne.

  57. Informacje o Produktach publikowane przez Sprzedawców powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

  58. Informacje o Produktach publikowane przez Sprzedawców nie powinny naruszać Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, a w szczególności nie powinny zawierać wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii ani Nielegalnych Treści.

  59. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za treść informacji o Produktach umieszczane w Serwisie.

  60. Spółka zatwierdza treść informacji o Produktach przed ich publikacją.

  61. Informacje publikowane przez Sprzedawców widoczne są dla wszystkich Użytkowników.

  62. Spółka ma prawo odmowy zatwierdzenia, usunięcia lub zablokowania widoczności informacji o Produktach w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności, gdy naruszają one przepisy prawa, dobre obyczaje, postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności postanowienia niniejszego działu, lub zawierają Nielegalne Treści. W takim wypadku Spółka przedstawia Sprzedawcy jasne i konkretne uzasadnienie odmowy zatwierdzenia, usunięcia lub zablokowania widoczności informacji o Produktach.

  63. Sprzedawca może dokonywać zmian lub usunąć informacje o Produktach. Zmiany lub usunięcia nie są wiążące dla Zamówień dokonanych przed zmianą.

  64. Spółka nie umieszcza w Serwisie informacji o Produktach, nie podejmuje czynności celem zbycia ani nie zbywa Produktów. Kupujący mogą podejmować czynności celem nabycia i nabywać Produkty wyłącznie od Sprzedawców.

  65. Ceny Produktów widoczne w Serwisie są cenami brutto podawanymi w złotych polskich (PLN). Ceny nie zawierają kosztów dostawy Produktów.

  66. Niezależnie od obowiązku uiszczenia przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy ceny Produktu, Kupujący może być również zobowiązany do poniesienia kosztu dostawy Produktów. Całkowity koszt Zamówienia, obejmujący cenę Produktów i koszt dostawy podany zostanie przed złożeniem zamówienia Produktów.

  67. Informacja o takim samym Produkcie może być umieszczana w Serwisie przez więcej niż jednego Sprzedawcę. Opisy, parametry, ceny czy koszty dostawy takiego samego Produktu mogą być różne. Do Kupującego należy decyzja, czy, który Produkt i od którego Sprzedawcy chce nabyć.

  68. Sposoby i koszty dostawy Produktu mogą być różne w zależności od danego Sprzedawcy lub Produktu. Produkty mogą być dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  69. Niedopuszczalnym jest umieszczanie przez Sprzedawcę w Serwisie informacji o Produktach, a także podejmowania czynności celem zbywania i zbywanie Produktów wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu. Niedopuszczalnym jest podejmowanie przez Kupujących czynności celem nabywania i nabywanie tych Produktów.

  70. Jeżeli Spółka poweźmie wiadomość, niezależnie od wykorzystanych środków, o nielegalnym Produkcie zbywanym Kupującym będącym konsumentami znajdującym się w Unii za pośrednictwem Serwisu, Spółka informuje takich Kupujących, którzy nabyli nielegalny Produkt za pośrednictwem Serwisu, w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających moment, w którym Spółka powzięła wiadomość o ich nielegalnym charakterze, o ile posiada ich dane kontaktowe, o:

  70.1 tym, że Produkt jest nielegalny,

  70.2. tożsamości Sprzedawcy,

  70.3. wszelkich odpowiednich środkach odwoławczych.

  71. Jeżeli w sytuacji, o której mowa w punkcie poprzedzającym Spółka nie posiada danych kontaktowych wszystkich zainteresowanych Kupujących będących konsumentami, Spółka podaje do wiadomości publicznej i w łatwo dostępny sposób na swoim interfejsie internetowym informacje dotyczące nielegalnego Produktu, tożsamości Sprzedawcy oraz wszelkich odpowiednich środków odwoławczych.

 • DZIAŁ VI. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KUPUJĄCEGO

  72. W celu złożenia przez Kupującego Zamówienia Kupujący powinien:

  72.1. skompletować Produkty w Koszyku (skompletowanie Produktów w Koszyku może nastąpić zarówno przed założeniem lub zalogowaniem się do Profilu jak i po założeniu i zalogowaniusię do Profilu),

  72.2. zalogować się do Profilu, podając swój adres e-mail oraz Hasło w Serwisie w miejscu przeznaczonym do logowania,

  72.3. określić sposób dostawy Produktu, jeżeli istnieje możliwość takiego wyboru,

  72.4 określić sposób płatności za Zamówienie spośród metod płatności dostępnych w Serwisie dla danego Zamówienia, albo wybrać usługę „Leasing EFL”, jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą i w ramach danego Zamówienia istnieje możliwość takiego wyboru,

  72.5. podać adres dostawy Produktów, jeżeli ma być inny niż podany w Profilu,

  72.6. podać inne wymagane dane, w tym miejsce zamieszkania Kupującego będącego Konsumentem albo formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności w przypadku pozostałych Kupujących, jeżeli dane nie zostały podane wcześniej,

  72.7. kliknąć przycisk: „Zamawiam i płacę” albo przycisk: „Składam wniosek” w przypadku wyboru usługi „Leasing EFL”.

  73. Przed złożeniem Zamówienia w Serwisie prezentowane są Kupującemu wszystkie informacje o Zamówieniu, w tym termin płatności, w celu umożliwienia sprawdzenia poprawności Zamówienia. W razie wyboru przez Kupującego metody płatności „Zapłata z góry” dokonywanej przelewem na rachunek Sprzedawcy, w Zamówieniu wskazywany jest również rachunek Sprzedawcy, na który należy dokonać przelewu.

  74. Kupujący składając Zamówienie może zgłosić żądanie wystawienia przez Sprzedawcę faktury. Niezależnie od zgłoszonego żądania przez Kupującego, Sprzedawca wystawi fakturę VAT w przypadku istnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa takiego obowiązku. Kupujący akceptując Regulamin wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w postaci elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści na adres e-mail Kupującego. Nie wyłącza to możliwości wysyłania przez Sprzedawcę faktur VAT w formie papierowej na adres siedziby lub adres prowadzenia działalności Kupującego.

  75. Dla danego Zamówienia Kupujący może wybrać tylko jedną metodę płatności albo skorzystać z usługi „Leasing EFL”.

 • DZIAŁ VII. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

  76. Niniejszy dział nie znajduje zastosowania, gdy Kupujący wybrał usługę „Leasing EFL”.

  77. Kliknięcie przycisku: „Zamawiam i płacę”, oznacza złożenie przez Kupującego Sprzedawcy lub Sprzedawcom wiążącej Kupującego oferty zawarcia Umowy lub Umów Zbycia Produktów skompletowanych w Koszyku, zgodnie z informacjami określonymi przez Sprzedawcę lub Sprzedawców w Serwisie i zgodnie z treścią Zamówienia.

  78. Zmiana treści Zamówienia, w tym metody płatności i sposobu dostawy Produktów po złożeniu Zamówienia nie jest możliwa.

  79. W razie przyjęcia oferty przez Sprzedawcę lub Sprzedawców, Kupującemu wysyłane jest niezwłocznie wiadomością na adres e-mail Użytkownika potwierdzenie Zamówienia, co oznacza zawarcie Umowy lub Umów Zbycia i Kupujący obowiązany jest dokonać zapłaty za Produkty, zgodnie z wybraną metodą płatności. Przed potwierdzeniem Zamówienia, Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem Profilu, w celu ustalenia szczegółów Zamówienia.

  80. Potwierdzenie Zamówienia zawiera Numer Zamówienia, opis, parametry, cenę, sposób i termin płatności a także sposób, przewidywany termin oraz koszty dostawy Produktów.

  81. Jeżeli Kupujący wybrał metodę płatności „Zapłata z góry” i w ciągu 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia Zamówienia nie dokonał zapłaty, Sprzedawca może anulować Zamówienie i nie jest obowiązany do dostawy Produktu, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany wiadomością wysłaną na adres e-mail Kupującego. W takim wypadku Kupujący nie jest obowiązany do dokonania płatności.

  82. Jeżeli Kupujący wybrał metodę płatności „Zapłata z góry”, a Produkt objęty Zamówieniem jest niedostępny, Sprzedawca może anulować Zamówienie i nie jest obowiązany do dostawy Produktu, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany wiadomością wysłaną na adres e-mail Kupującego. W takim wypadku Kupujący niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanej uprzednio zapłaty za Zamówienie.

  83. W przypadku opóźnienia w dostawie Produktu, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wiadomością wysłaną na adres e-mail Kupującego.

  84. Informacje o historii Zamówień i Umów Zbycia dostępne są w każdym czasie w Profilu, a przypadku Zamówień złożonych przez Kupujących bez wykorzystania Profilu, a także w przypadku usunięcia Profilu, dane Zamówień i Umów Zbycia przechowywane i zabezpieczane są przez Spółkę. Informacje te nie są przechowywane dłużej niż pozwalają na to obowiązujące przepisy. Mogą być udostępnione Użytkownikowi, który złożył Zamówienie lub zawarł Umowę Zbycia na adres e-mail Użytkownika, na jego żądanie zgłoszone na adres e-mail bok@vendora.pl.

  85. Wszelkie działania Spółki polegają wyłącznie na podejmowaniu czynności faktycznych, zaś Spółka nie jest pełnomocnikiem ani w żaden inny sposób nie działa w imieniu Użytkowników.

  86. Spółka nie jest stroną Umów Zbycia. Stronami takich umów są wyłącznie Kupujący i Sprzedawca. Na Spółce nie spoczywają żadne obowiązki związane z Umową Zbycia. 

 • DZIAŁ VIII. METODY PŁATNOŚCI

  87. Serwis umożliwia Kupującym dokonanie płatności metodą „Zapłata z góry”. W takim wypadku płatność dokonywana przez Kupującego bezgotówkowo za pośrednictwem metod dostępnych za pośrednictwem Serwisu lub przelewem na rachunek Sprzedawcy wskazany w Zamówieniu,

  88. Serwis może umożliwiać Kupującym dokonanie płatności metodą „Raty CA”. W takim wypadku płatność dokonywana w ciężar kredytu udzielonego Kupującemu przez kredytodawcę współpracującego ze Spółką.

  89. Dla określonych Produktów lub Zamówień, lub z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, konkretne metody płatności mogą być niedostępne.

  90. W przypadku wyboru metody płatności „Zapłata z góry” Kupujący wybiera jedną z metod płatności dostępnych za pośrednictwem Serwisu, celem dokonania płatności za Zamówienie.

  91. W przypadku wyboru metody płatności „Raty CA”, decyzja o zawarciu umowy kredytu należy do kredytodawcy współpracującego ze Spółką, który może odmówić jej zawarcia z Kupującym, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany wiadomością wysłaną na adres e-mail Kupującego. W razie negatywnej decyzji kredytodawcy współpracującego ze Spółką, Kupujący ma możliwość dokonania płatności z wykorzystaniem pozostałych dostępnych w Serwisie metod płatności innych niż „Raty CA”. W tym celu Kupujący składa ponowne Zamówienie. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie udzielenia kredytu, Kupujący nie złoży ponownego Zamówienia, Sprzedawca może anulować Zamówienie i nie jest obowiązany do dostawy Produktu, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany wiadomością wysłaną na adres e-mail Użytkownika. W takim wypadku nie jest obowiązany do dokonania płatności.

  92. W razie dokonania płatności, Kupującemu wysyłane jest niezwłocznie wiadomością na adres e-mail Kupującego potwierdzenie dokonania płatności.

  93. Płatności oraz zwroty są dokonywane poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. Jeśli zwrot następuje na rachunek lub instrument płatniczy prowadzony w walucie obcej, koszty ewentualnych przewalutowań ponosi Kupujący.

 • DZIAŁ IX. LEASING EFL

  94. W przypadku Kupujących będących przedsiębiorcami, Serwis dodatkowo umożliwia skorzystanie z usługi „Leasing EFL” udostępnianej przez Spółkę. Usługa ta może być niedostępna dla określonych rodzajów Produktów lub Zamówień.

  95. Kupujący może dokonać wyboru usługi „Leasing EFL” wyłącznie, gdy skompletowane w Koszyku Produkty zbywane są przez jednego Sprzedawcę.

  96. W przypadku wyboru przez Kupującego usługi „Leasing EFL" kliknięcie przycisku: „Składam wniosek”, oznacza, że Kupujący chciałby złożyć wniosek o zawarcie umowy leasingu ze Spółką, przedmiotem której jest Produkt lub Produkty skompletowane w Koszyku, w cenie określonej przez jednego Sprzedawcę w Serwisie. Wówczas Kupujący zostaje przeniesiony do odrębnej strony internetowej lub aplikacji Spółki, celem złożenia wniosku o zawarcie umowy leasingu. Decyzja o zawarciu umowy leasingu należy do Spółki, która może odmówić jej zawarcia z Kupującym, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany wiadomością wysłaną na adres e-mail Kupującego. W razie negatywnej decyzji Spółki, odmawiającej zawarcia umowy leasingu, Kupujący ma możliwość dokonania płatności z wykorzystaniem dostępnych w Serwisie metod płatności. W tym celu Kupujący składa ponowne Zamówienie. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie zawarcia umowy leasingu, Kupujący nie złoży ponownego Zamówienia, Sprzedawca może anulować Zamówienie i nie jest obowiązany do dostawy Produktu, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany wiadomością wysłaną na adres e-mail Kupującego.

  97. W przypadku zawarcia umowy leasingu, Spółka, zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć wskazane przez Kupującego Produkty od jednego, wskazanego przez Kupującego Sprzedawcy, na warunkach określonych w umowie leasingu i oddać ten Produkt Kupującemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Spółce w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia Produktu przez finansującego współpracującego ze Spółką.

  98. Spółka jest stroną umów leasingu zawieranych z Kupującymi.

  99. Warunki i zasady zawierania umowy leasingu za pośrednictwem Spółki określa https://vendora.pl/leasing-z-efl. Ogólne Warunki Umowy leasingu dostępne są pod adresem https://efl.pl/pl/obsluga-klienta/dokumenty-do-umowy.

 • DZIAŁ X. DOSTAWA PRODUKTÓW

  100. Spółka nie świadczy usług transportowych, kurierskich, pocztowych ani podobnych i nie spoczywa na niej obowiązek dostawy Produktów od Sprzedawców do Kupujących. Wyłącznie odpowiedzialnym za dostawę Produktów jest Sprzedawca, zgodnie z treścią Umowy Zbycia.

  101. Sposób dostawy określa Umowa Zbycia.

  102. Sprzedawca obowiązany jest do wykonania Umowy Zbycia i dostawy Produktu zgodnie z treścią Umowy Zbycia, niezwłocznie po tym, gdy:

  102.1. w przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności „Zapłata z góry” – Sprzedawca otrzyma od dostawcy usług płatniczych Serwisu potwierdzenie otrzymania pełnej kwoty płatności za zbywane przez Sprzedawcę Produkty,

  102.2. w przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności „Raty CA” – rachunek Sprzedawcy uznany zostanie pełną kwotą płatności za zbywane przez Sprzedawcę Produkty, wykonaną w ciężar kredytu zaciągniętego przez Kupującego.

  103. W przypadku wyboru przez Kupującego usługi „Leasing EFL" dostawa Produktu następuje zgodnie z treścią umowy leasingu.

 • DZIAŁ XI. OCENY KUPUJĄCYCH

  104. Kupujący korzystający z Profilu, ma możliwość jednokrotnego dokonywania oceny nabytych Produktów w ramach funkcjonalności dostępnych w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym dziale.

  105. Dokonywanie ocen przez Kupujących nie jest możliwe w przypadku zablokowania lub usunięcia Profilu danego Użytkownika.

  106. Jeżeli doszło do zawarcia Umowy Zbycia i dostarczenia Produktu Kupującemu, Kupujący, w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia dostarczenia Produktu, może wystawić ocenę nabytych Produktów.

  107. Ocena Kupującego, powinna:

  107.1. być zgodna z faktycznym przebiegiem składania Zamówienia lub zawarcia i wykonywania Umowy Zbycia,

  107.2. odnosić się do zgodności nabytego Produktu z jego opisem lub do jakości obsługi Kupującego przez Sprzedawcę.

  108. Ocena Kupującego nie powinna naruszać Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, a w szczególności zawierać wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych, szerzących, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, ani Nielegalnych Treści.

  109. Wystawienie oceny przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne.

  110. Kupujący ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w ocenach.

  111. Spółka zatwierdza oceny przed ich publikacją.

  112. Oceny Kupujących widoczne są dla wszystkich Użytkowników.

  113. Spółka zastrzega sobie prawo usunięcia lub zablokowania widoczności oceny w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności, gdy ocena narusza przepisy prawa, dobre obyczaje, postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności postanowienia niniejszego działu lub zawiera Nielegalne Treści. W takim wypadku Spółka przedstawia wszystkim zainteresowanym Użytkownikom jasne i konkretne uzasadnienie odmowy zatwierdzenia, usunięcia lub zablokowania widoczności oceny.

  114. Kupujący ma możliwość zmiany i usunięcia wydanej oceny.

  115. Mimo zablokowania lub usunięcia Profilu, wydane oceny pozostają widoczne dla wszystkich Użytkowników.

  116. Spółka nie weryfikuje czy publikowane oceny pochodziły od Kupujących, którzy nabyli dany produkt.

 • DZIAŁ XII. OPŁATY NALEŻNE SPÓŁCE OD SPRZEDAWCY

  117. Z tytułu korzystania z Serwisu oraz innych usług świadczonych przez Spółkę, Spółce należne są od Sprzedawcy opłaty określone w Tabeli Opłat, stanowiącej Załącznik do Umowy. Sprzedawca uiszcza Spółce opłaty określone w Tabeli Opłat na zasadach określonych w umowie o współpracę zawartej między Spółką, a Sprzedawcą.

 • DZIAŁ XIII. PRAWA AUTORSKIE i PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  118. Serwis prowadzony jest w języku polskim i treści zamieszczane w Serwisie są dostępne w języku polskim. Na potrzeby niniejszego działu, przez treści rozumie się wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje, w tym mające charakter utworów, udostępnione w Serwisie. Nie wyklucza to udostępniania innych wersji językowych Serwisu lub udostępniania niektórych treści w językach obcych.

  119. Prawa do wszelkich treści udostępnionych w Serwisie (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują Spółce, Użytkownikom lub Usługodawcom, którzy udostępnili określone treści. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści. Użytkownik może wykorzystywać treści inne niż te umieszczone przez samego Użytkownika jedynie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku. Zakazane jest używanie treści innych niż te umieszczone przez samego Użytkownika, do jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez Zgody Spółki.

  120. Zamieszczając treści w Serwisie, Użytkownik udziela Spółce nieodpłatnej licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w zakresie niezbędnym do legalnego wykorzystywania wspomnianych treści w Serwisie. Na tej podstawie Użytkownik uprawnia Spółkę do korzystania i rozporządzania treściami na wskazanych niżej polach eksploatacji:

  120.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – do wytwarzania określoną techniką egzemplarzy treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  120.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

  120.3. w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony w podpunkcie powyżej – do publicznego wykonywania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  121. Prawo Spółki obejmuje także tworzenie opracowań treści przez Spółkę i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym Spółka jest uprawniona do korzystania z treści oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej Spółce zgodzie.

  122. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do treści przez Spółkę oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do Spółki oraz podmiotów, którym Spółka udzieli dalszych zgód na korzystanie z treści.

  123. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz sprzecznych z Regulaminem, a także naruszających prawa lub dobra osobiste Spółki, Użytkowników, Usługodawców lub innych osób.

  124. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w Serwisie.

  125. Spółka nie ingeruje w treści ani nie zatwierdza ich przed publikacją, chyba, że Regulamin stanowi inaczej.

  126. Spółka ma prawo usunięcia lub zablokowania widoczności treści w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności, gdy ocena lub odpowiedź narusza przepisy prawa, dobre obyczaje, postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności postanowienia niniejszego działu lub zawiera Nielegalne Treści. W takim wypadku Spółka przedstawia wszystkim zainteresowanym Użytkownikom jasne i konkretne uzasadnienie usunięcia lub zablokowania widoczności treści.

  127. Użytkownik ma możliwość usunięcia umieszczonej treści.

  128. Wszelkie treści zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty.

  129. Spółka przedstawia Użytkownikowi jasne i konkretne uzasadnienie zawieszenia, zakończenia lub innego ograniczeń płatności pieniężnych ze względu na fakt, iż informacje przekazane przez Użytkownika stanowią Nielegalne Treści lub są niezgodne z Regulaminem.

 • DZIAŁ XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI

  130. Spółka odpowiada wobec Użytkowników za należyte prowadzenie Serwisu, w tym Profili Użytkowników i świadczenie innych usług zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za:

  130.1. prawidłowe przekazywanie informacji między Kupującymi a Sprzedawcami, mające doprowadzić do zawarcia między tymi stronami Umów Zbycia,

  130.2. prawidłowe przekierowanie Kupujących do stron internetowych lub aplikacji Usługodawców, mające umożliwić zawarcie między tymi stronami Umów dodatkowych,

  130.3. prawidłowe przekierowanie Kupujących do odrębnych stron internetowych lub aplikacji Spółki, mające umożliwić zawarcie umowy leasingu między Kupującym a Spółką.

  131. Spółka nie odpowiada jednak:

  131.1. za informacje o Produktach, a w szczególności za opisy, parametry, ceny, czy sposoby i koszty dostawy Produktów publikowane przez Sprzedawców,

  131.2. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Sprzedawcę obowiązków przedkontraktowych spoczywających na Sprzedawcy na podstawie obowiązujących przepisów,

  131.3. za ważność i treść Umów Zbycia,

  131.4. za sposób wykonywania Umów Zbycia, w tym za obsługę Kupującego przez Sprzedawcę,

  131.5. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umów Zbycia przez którąkolwiek ze stron, w tym w szczególności za niedostarczenie Produktu, dostarczenie produktu z opóźnieniem, za dostarczenie Produktu wadliwego, złej jakości,

  131.6. z tytułu, rękojmi, gwarancji lub jakichkolwiek innych tytułów w zakresie w jakim wynikają one z Umowy Zbycia,

  131.7. za procedury reklamacyjne Sprzedawców,

  131.8. za usługi świadczone przez Kurierów ani przez podmioty współpracujące z Kurierami,

  131.9. za wykonywanie Umów Dodatkowych,

  131.10. za naruszenie przez Użytkowników lub Usługodawców obwiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub Regulaminu.

 • DZIAŁ XV. REKLAMACJE NA USŁUGI SPÓŁKI

  132. Użytkownik może kierować reklamację na usługi Spółki:

  132.1. na piśmie – na adres Europejski Fundusz Leasingowy S.A., 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D,

  132.2. wiadomością e-mail – na adres: bok@vendora.pl,

  132.3. ustnie – telefonicznie na numer telefonu +48 691490 065,

  132.4. przez formularz kontaktowy za pośrednictwem Profilu – gdy Użytkownik posiada Profil.

  133. Spółka udziela odpowiedzi na reklamację Użytkownika, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika.

  134. Procedura rozpatrywania reklamacji Użytkowników spełnia wymogi wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, które dodatkowo można składać poprzez reklamacje@efl.com.pl.

  135. Spółka nie rozpatruje reklamacji Kupujących, zawierających zastrzeżenia na usługi Sprzedawców lub Usługodawców.

  136. Kupujący, chcący złożyć reklamację na usługi Sprzedawcy lub Usługodawcy może złożyć reklamację skierowaną do Sprzedawcy lub Usługodawcy w sposób określony w procedurze reklamacyjnej stosowanej przez danego Sprzedawcę lub Usługodawcę.

  137. Kupujący posiadający Profil, chcący złożyć reklamację na usługi Sprzedawcy, może złożyć reklamację skierowaną do Sprzedawcy za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionej w ramach Profilu.

 • DZIAŁ XVI. POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE SPORÓW I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTÓW

  138. Spółka informuje Kupujących będących Konsumentami o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Informacja ta dostępna jest również w każdym czasie na stronie: https://vendora.pl/faq.

 • DZIAŁ XVII. POZOSTAŁE USŁUGI POŚREDNICTWA

  139. Spółka, poprzez Serwis, może udostępniać Kupującym informacje dotyczące usług dodatkowych dostarczanych przez Usługodawców, a w szczególności usług kredytowych. Spółka może również udostępniać Kupującym informacje dotyczące innych usług dodatkowych dostarczanych przez Usługodawców. Wszelkie informacje dotyczące tych usług dodatkowych, w szczególności opisy, parametry, ceny, terminy płatności czy sposoby i koszty dostawy nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy Dodatkowej.

  140. W celu skorzystania przez Kupującego z usług dodatkowych dostarczanych przez Usługodawców, Spółka przekierowuje Kupujących do stron internetowych lub aplikacji tych podmiotów.

  141. Wszelkie działania Spółki polegają wyłącznie na podejmowaniu czynności faktycznych, zaś Spółka nie jest pełnomocnikiem ani w żaden inny sposób nie działa w imieniu Kupujących lub Usługodawców. Nie dotyczy to czynności agencyjnych wykonywanych przez Spółkę jako agent ubezpieczeniowy, które wykonywane są w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń.

  142. Spółka nie jest stroną Umów Dodatkowych.

  143. Szczegółowe warunki i zasady nabywania usług od Usługodawców mogą współokreślać odrębne wzorce umów, informacje lub dokumenty udostępniane lub doręczane Kupującym przez Usługodawców lub załączniki do Regulaminu. Warunki i zasady świadczenia tych usług regulują odrębne umowy zawarte między Kupującym a Usługodawcą.

 • DZIAŁ XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  144. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu lub z innych usług świadczonych przez Spółkę jest Spółka. Informacje wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych związane z korzystaniem z Serwisu przekazywane są za pośrednictwem Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie na stronie https://vendora.efl.com.pl/polityka-prywatnosci.

  145. Serwis posługuje się plikami Cookies. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Prywatności dostępna w Serwisie na stronie https://vendora.efl.com.pl/polityka-prywatnosci.

  146. Niezależnie, administratorem danych osobowych Użytkowników mogą być:

  146.1. inni Użytkownicy, którym dane osobowe przekazuje Spółka, lub które przekazywane są przez samych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,

  146.2. Usługodawcy,

  146.3. dostawca usług płatniczych Serwisu.

 • DZIAŁ XIX. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  147. Postanowienia niniejszego działu stosuje się wyłącznie do Użytkownika będącego osobą fizyczną, w tym Konsumentem.

  148. Użytkownik może odstąpić od Umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt 152 poniżej.

  149. Użytkownik może odstąpić od Umowy, składając Spółce oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  150. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone:

  150.1. na piśmie – na adres Europejski Fundusz Leasingowy S.A., 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D,

  150.2. wiadomością e-mail – na adres bok@vendora.pl,

  150.3. ustnie – telefonicznie na numer telefonu +48 691 490 065,

  150.4. poprzez dedykowany komunikator dostępny w Serwisie,

   150.5. przez formularz kontaktowy za pośrednictwem Profilu – gdy Użytkownik posiada Profil.

  151. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

  152. Z uwagi na to, że Sprzedawca zażądał, aby wykonywanie usług rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca wykona prawo odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty Spółce należnych jej opłat za okres od zawarcia Umowy do chwili odstąpienia od umowy, tytułem świadczeń spełnionych przez Spółkę na rzecz Sprzedawcy. W przypadku opłat należnych za określone czynności, Sprzedawca obowiązany jest do zapłaty opłat tytułem wykonanych czynności. W przypadku opłat okresowych należnych za dany okres rozliczeniowy, Sprzedawca obowiązany jest do zapłaty opłaty w części proporcjonalnej do czasu, w którym związany był Umową w okresie rozliczeniowym za który należy się opłata.

  153. W przypadku odstąpienia od Umowy Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi dalsze korzystanie z usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do usługi cyfrowej lub przez zablokowanie Profilu Użytkownika.

  154. Odstąpienie przez Użytkownika od Umowy pozostaje bez wpływu na ważność zawartych przez Użytkownika Umów Zbycia.

  155. Odstąpienie przez Kupującego od Umowy pozostaje bez wpływu na ważność zawartych przez Kupującego Umów Dodatkowych.

  156. Postanowienia niniejszego działu nie regulują prawa Kupującego do odstąpienia od Umów Zbycia lub Umów Dodatkowych, które może przysługiwać Kupującemu w odniesieniu do tych umów.

 • DZIAŁ XX. ZMIANY REGULAMINU

  157. Spółka może zmienić Regulamin w następujących przypadkach:

  157.1. w wyniku zmiany norm prawa powszechnie obowiązującego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,

  157.2. w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania przez organ administracji publicznej decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Spółkę aktu, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie,

  157.3. w przypadku zmian w zakresie usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu ze względu na:

  157.3.1. wprowadzenie nowych usług, jeżeli: zmiana Regulaminu dotyczy jedynie postanowień związanych z tymi usługami, korzystanie z nowych usług nie będzie dla Użytkownika obowiązkowe, niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Użytkownika z kosztami,

  157.3.2. poprawienie istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Spółkę, jeżeli: zmiana Regulaminu dotyczy jedynie zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami,

   157.3.3. zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub świadczonych usług ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie, spowodowaną: ustaniem umowy pomiędzy Spółką, a podmiotem, z którego usług Spółka korzysta (w tym z Usługodawcami), świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność, lub wzrostem kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2%, spowodowanym wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Spółkę do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub zmianą terminów realizacji czynności przez podmioty, z których usług korzysta Spółka, lub zmianą przepisów prawa regulujących świadczone przez Spółkę usługi lub udostępnione przez Spółkę funkcjonalności, lub wystąpieniem istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa usług lub ochrony danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, jeżeli: zmiana Regulaminu dokonywana jest w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług,

  158. Przez zmianę Regulaminu rozumie się dodanie, zmianę lub usunięcie postanowień Regulaminu.

  159. Zmiany Regulaminu nie wpływają na złożone Zamówienia, zawarte Umowy Zbycia ani na zawarte Umowy Dodatkowe.

  160. O proponowanych zmianach Regulaminu Spółka poinformuje Użytkownika wiadomością wysłaną na adres e-mail Użytkownika, najpóźniej na miesiąc przed datą ich wejścia w życie (okres powiadomienia). Spółka przyzna dłuższy okres powiadomienia, jeżeli jest to konieczne, aby umożliwić Sprzedawcom wprowadzenie dostosowań technicznych lub handlowych w celu dostosowania się do zmian.

  161. Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem w terminie 15 dni od dnia poinformowania Użytkownika o proponowanych zmianach Regulaminu.

  162. W dowolnym momencie, po poinformowaniu Sprzedawcy o proponowanych zmianach Regulaminu, Sprzedawca może w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zrezygnować z okresu powiadomienia. W trakcie okresu powiadomienia wprowadzenie do Serwisu informacji o nowych Produktach uznaje się za wyraźne działanie mające na celu rezygnację z okresu powiadomienia, z wyjątkiem przypadków, gdy Spółka przyznała dłuższy okres powiadomienia, ponieważ zmiany warunków korzystania z usług wymagają od Sprzedawcy wprowadzenia istotnych dostosowań technicznych do jego Produktów. W takich przypadkach wprowadzania przez Sprzedawcę nowych informacji o Produktach nie uznaje się za automatyczną rezygnację z okresu powiadomienia.

  163. Wypowiedzenie Umowy nie wpływa na złożone Zamówienia, zawarte Umowy Zbycia ani na zawarte Umowy Dodatkowe.

  164. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę:

  164.1. poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Europejski Fundusz Leasingowy S.A., 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D,

  164.2. poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: bok@vendora.pl,

  164.3. przez formularz kontaktowy za pośrednictwem Profilu, gdy Użytkownik posiada Profil.

  165. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Użytkownik nie wypowie Umowy, będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na zaproponowane przez Spółkę zmiany Regulaminu.

 • DZIAŁ XXI. PRAWO DO WYPOWIEDZENIA UMOWY

  166. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

  167. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym:

  167.1. poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Europejski Fundusz Leasingowy S.A., 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D,

  167.2. poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: bok@vendora.pl,

  167.3. przez formularz kontaktowy za pośrednictwem Profilu, gdy Użytkownik posiada Profil.

  168. Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:

  168.1. jeżeli Użytkownik podejmuje działania lub czynności sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, lub dobrymi obyczajami, które mają wpływ na prawidłowe działanie Serwisu,

  168.2. jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu i Spółka wezwie go do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 2 dni pod rygorem wypowiedzenia umowy, a Użytkownik po upływie wskazanego przez Spółkę terminu nie zaprzestanie wskazanego naruszenia lub dopuści się kolejnego naruszenia,

  168.3. jeżeli Użytkownik przekazuje Nielegalne Treści,

  168.4. jeżeli obowiązek wypowiedzenia umowy przez Spółkę wynika z obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji organu wiążących Spółkę.

  169. W przypadku, gdy Spółka wypowiada Umowę Sprzedawcy, przekazuje mu, co najmniej 30 dni przed dniem, z którym zakończenie świadczenia usług staje się skuteczne, jasne i skuteczne uzasadnienie decyzji o wypowiedzeniu Umowy – wiadomością na adres e-mail Sprzedawcy, chyba, że Spółka podlega prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, lub w przypadku gdy Sprzedawca wielokrotnie naruszył postanowienia Regulaminu, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości usług. W takim wypadku Spółka może wypowiedzieć Sprzedawcy Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

  170. Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze stron nie wpływa na zawarte Zamówienia, zawarte Umowy Zbycia ani zawarte Umowy Dodatkowe.

 • DZIAŁ XXII. POJEDYNCZY PUNKT KONTAKTOWY DLA UŻYTKOWNIKÓW

  171. Spółka wyznaczyła pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający Użytkownikom bezpośrednią i szybką komunikację ze Spółką, drogą elektroniczną i w sposób przyjazny dla Użytkownika, poprzez umożliwienie Użytkownikom skontaktowania się:

  171.1. poprzez wysłanie wiadomości e-mail – na adres bok@vendora.pl,

  171.2. poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem dedykowanego komunikatora dostępnego w Serwisie,

  171.3. przez formularz kontaktowy za pośrednictwem Profilu – gdy Użytkownik posiada Profil.

 • DZIAŁ XXIII. ZGŁASZANIE NIELEGALNYCH TREŚCI

  172. Spółka wdrożyła łatwo dostępny i przyjazny mechanizm umożliwiający dowolnej osobie lub dowolnemu podmiotowi zgłoszenie Spółce obecności w jej usłudze określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści, poprzez umożliwienie Użytkownikom skontaktowania się poprzez wysłanie drogą elektroniczną wiadomości za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego w Serwisie, który, ułatwia dokonywanie wystarczająco precyzyjnych i odpowiednio uzasadnionych zgłoszeń, ułatwiając podanie wszystkich poniższych elementów:

  172.1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią Nielegalne Treści,

  172.2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu,

  172.3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW,

  172.4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

  173. Zgłoszenie można również skierować do Spółki poprzez wysłanie wiadomości e-mail – na adres bok@vendora.pl.

  174. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Spółka bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

  175. Spółka powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

 • DZIAŁ XXIV. SKARGI NA DECYZJE SPÓŁKI

  176. Niezależnie i w uzupełnieniu od wszystkich innych uprawnień przysługujących na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie Regulaminu, w szczególności niezależnie i w uzupełnieniu do prawa Użytkownika do tego by złożyć reklamację na usługi Spółki, Spółka zapewnia Użytkownikom, a także osobom lub podmiotom, które dokonały zgłoszenia o którym mowa w Dziale XXIII, możliwość wniesienia elektronicznej skargi na decyzję podjętą przez Spółkę po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w Dziale XXIII, lub na następujące decyzje podjęte przez Spółkę ze względu na fakt, iż informacje przekazane przez Użytkowników stanowią Nielegalne Treści lub są niezgodne z Regulaminem:

  176.1. decyzje w sprawie usunięcia informacji lub uniemożliwieniu do nich dostępu lub ograniczeniu widoczności informacji,

  176.2. decyzje w sprawie zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi, w pełni lub częściowo, na rzecz odbiorców,

  176.3. decyzje w sprawie zawieszenia lub zamknięcia Profilu Użytkownika,

  176.4. decyzje w sprawie zawieszenia, zakończenia lub ograniczenia w inny sposób możliwości monetyzacji informacji przekazanych przez odbiorców.

  177. Elektroniczną skargę może wnieść również Sprzedawca, któremu Spółka odmówiła zezwolenia na świadczenie usług lub któremu zablokowała Profil.

  178. Elektroniczną skargę można skierować do Spółki poprzez:

  178.1. wysłanie drogą elektroniczną wiadomości za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego w Serwisie, który, ułatwia przekazywanie wystarczająco precyzyjnych i odpowiednio uzasadnionych skarg,

  178.2. wysłanie wiadomości e-mail – na adres bok@vendora.pl.

  179. Elektroniczną skargę można skierować do Spółki przez okres sześciu miesięcy od dnia, w którym Użytkownik lub inna osoba lub podmiot została poinformowana o podjęciu decyzji, o której mowa w pkt 176 powyżej.

  180. Spółka udziela odpowiedzi na skargę, bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika także osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia, o którym mowa w Dziale XXIII, z uzasadnieniem dotyczącym informacji, do których odnosi się skarga, oraz informują o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów przewidzianego oraz o innych dostępnych możliwościach odwołania. Jeżeli osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia, o którym mowa w Dziale XXIII nie wskazały kontaktowego adresu e-mail, Spółka udziela odpowiedzi na skargę z wykorzystaniem innych danych kontaktowych podanych przez taką osobę lub podmiot.

  181. Jeżeli skarga zawiera wystarczające powody, aby Spółka uznała, że jej decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Spółka bez zbędnej zwłoki uchyla swoją decyzję, o której mowa w pkt 176 powyżej.

  182. Użytkownicy, a także osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia o którym mowa w Dziale XXIII, do których skierowane są decyzje, o których mowa w pkt 176 powyżej w mają prawo wyboru dowolnego certyfikowanego organu pozasądowego rozstrzygania sporów w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o którym mowa w niniejszym dziale.

 • DZIAŁ XXV. OGRANICZENIE PRAWA DO ZGŁOSZEŃ LUB SKARG

  183. Spółka zawiesza na okres 2 miesięcy i po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia rozpatrywanie zgłoszeń o których mowa w Dziale XXIII oraz skarg o których mowa w Dziale XXIV, przez osoby lub podmioty dokonujące często oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub przez skarżących wnoszących często oczywiście bezzasadne skargi.

  184. Przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu, Spółka ocenia w poszczególnym przypadku oraz w sposób terminowy i obiektywny, z zachowaniem należytej staranności, czy Użytkownik, osoba, podmiot lub skarżący dopuszcza się nadużywania, z uwzględnieniem wszystkich istotnych faktów i okoliczności wynikających z informacji dostępnych dla Spółki. Okoliczności takie obejmują co najmniej:

  184.1. liczbę bezwzględną oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg, które zostały odpowiednio dokonane lub wniesione w danym okresie,

  184.2. względny stosunek takiej liczby do całkowitej liczby zgłoszeń dokonanych w danym okresie,

  184.3. ciężar nadużywania i jego konsekwencje,

  184.4. zamiar Użytkownika, osoby, podmiotu, lub skarżącego, jeżeli można go określić,

 • DZIAŁ XXVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  185. Z Serwisu można korzystać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, chyba, że obowiązujące przepisy prawa powszechnego stanowią inaczej, przy czym Serwis jest dostępny w wymiarze czasowym nie mniejszym niż 98%czasu w skali miesiąca kalendarzowego.

  186. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

  187. Terminy zastrzeżone w Regulaminie w dniach oznaczają dni kalendarzowe.

  188. Użytkownik nie może, bez uprzedniej wyraźniej pisemnej zgody Spółki zastrzeżonej pod rygorem nieważności, przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na rzecz innych osób.

  189. Jeśli poszczególne postanowienia Umowy, w tym Regulaminu okażą się nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części zdowolnej przyczyny, inne postanowienia Umowy, w tym Regulaminu pozostają w mocy.

  190. Językiem Umowy, Regulaminu oraz językiem porozumiewania się pomiędzy Spółką a Użytkownikami jest język polski.

  191. Umowa, Regulamin oraz stosunki pomiędzy Użytkownikiem, a Spółką przed zawarciem Umowy, a także jej zawarcie, wykonanie i wykładnia, podlegają prawu polskiemu.

  192. Sprzedawca i Spółka mogą po uprzednim wyrażeniu przez Spółkę zgody na mediację, podjąć próbę ugodowego załatwienia sporu powstałego między stronami, którego nie udało się rozstrzygnąć w ramach procedury reklamacyjnej o której mowa w Dziale Dział XV, z pomocą bezstronnego i niezależnego mediatora świadczącego usługi mediacyjne z listy poniżej:

  • Paweł Kolak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Paweł Kolak Kancelaria Radcy Prawnego, ul. M. Bacciarellego 36/1, 51-649 Wrocław, NIP: 812-180-14-30, będący stałym mediatorem z listy prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu;
  • Julia Dutko-Horoszko, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Julia Dutko-Horoszko z siedzbą we Wrocławiu (53-501) przy ul. Grabiszyńskiej 23/8, NIP: 6891183435, wpisanej na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

  193. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową, Regulaminem lub stosunkami pomiędzy Użytkownikiem, a Spółką przed zawarciem Umowy, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Spółki. W przypadku gdy Użytkownik jest osobą fizyczną, w tym Konsumentem, wszelkie spory wynikające lub związane z Umową, Regulaminem lub stosunkami pomiędzy Użytkownikiem, a Spółką przed zawarciem Umowy, nierozwiązane polubownie rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 • DZIAŁ XXVII. ZAŁĄCZNIKI

  194. Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy

  195. Załącznik nr 2 – Lista Produktów niedozwolonych

 • Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy

  ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

  Adresat: Europejski Fundusz Leasingowy S.A., 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D, bok@vendora.pl

  Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o korzystanie z Serwisu 

  Data zawarcia Umowy

  Imię i nazwisko Użytkownika

  Adres Użytkownika

  Numer telefonu Użytkownika

  Podpis Użytkownika

  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  Data

 • Załącznik nr 2 – Lista produktów niedozwolonych

  ZAŁĄCZNIK NR 2 – LISTA PRODUKTÓW NIEDOZWOLONYCH

  Niniejszy załącznik określa zakres Produktów niedozwolonych. Niedopuszczalnym jest umieszczanie przez Sprzedawcę w Serwisie informacji o Produktach niedozwolonych, a także podejmowania czynności celem zbywania i zbywanie Produktów niedozwolonych. Niedopuszczalnym jest podejmowanie przez Kupujących czynności celem nabywania i nabywanie tych Produktów.

  Ograniczenia i zakazy dotyczące Produktów niedozwolonych wynikają z obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad etyki lub ze względów bezpieczeństwa.

  Za niedozwolone, oprócz Produktów wylistowanych szczegółowo poniżej, uznaje się Produkty, które:

  1. naruszają w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, tajemnicę handlową, prawo do firmy lub oznaczeń pochodzenia,
  2. pochodzą z kradzieży lub z innych przestępstw lub są wprowadzone do obrotu lub przedmiotem obrotu z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,
  3. służą popełnieniu przestępstwa,
  4. służą do nawoływania do szerzenia nienawiści na tle rasowym, etnicznym, narodowym, religijnym, seksualnym,
  5. służą do zniesławienia lub znieważenia osób trzecich.

  Za niedozwolone, uznaje się następujące Produkty:

  1. alkohol,
  2. antyki i eksponaty,
  3. artykuły chemiczne,
  4. automaty do gier hazardowych,
  5. banknoty i monety pozostające w obiegu, inne postacie środków pieniężnych,
  6. baterie i akumulatory,
  7. bazy danych i dane osobowe,
  8. bilety, bony, vouchery, karty podarunkowe i lojalnościowe, kupony, talony – w formie odsprzedaży,
  9. broń palna, pneumatyczna, gazowa, alarmowa, sygnałowa i amunicja oraz ich istotne części, a także miotacze gazu,
  10. broń biała,
  11. dokumenty księgowe i urzędowe,
  12. dokumenty tożsamości,
  13. domeny internetowe i usługi hostingowe,
  14. dowody rejestracyjne i karty pojazdu,
  15. elektronika, której zbywanie, nabywanie lub używanie jest ograniczone lub zakazane obowiązującymi przepisami prawa,
  16. e-papierosy, wyroby nikotynowe, liquidy
  17. instrumenty finansowe, udziały w spółkach, wierzytelności,
  18. informacje o opóźnieniach i długach,
  19. jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych oraz produkty wykonane z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych,
  20. karty gwarancyjne,
  21. katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej,
  22. karty prepaid,
  23. karty płatnicze, w tym kredytowe i debetowe,
  24. klucze seryjne,
  25. konta utworzone w bezpłatnych i płatnych serwisach internetowych,
  26. konta na platformach stramingowych,
  27. kusze i łuki,
  28. leki na receptę,
  29. licencje i pozwolenia,
  30. materiały wybuchowe i pirotechniczne,
  31. napoje energetyczne,
  32. narkotyki i substancje psychoaktywne, a także dopalacze i inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie dozwolone,
  33. narzędzia rybackie i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa,
  34. nasiona i sadzonki,
  35. numery telefonów,
  36. oprogramowanie umożliwiające dokonywania naruszeń obowiązujących przepisów prawa, w tym oprogramowanie szpiegowskie,
  37. części ciała ludzkiego lub zwierzęcego, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
  38. paliwa ciekłe,
  39. pestycydy,
  40. pornografia,
  41. prekursory materiałów wybuchowych,
  42. przedmioty przeznaczenia wojskowego lub policyjnego,
  43. przedmioty nieoryginalne, podrobione,
  44. przedmioty i usługi o charakterze erotycznym,
  45. przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
  46. przeterminowana żywność,
  47. substancje chemiczne stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,
  48. tytoń i wyroby tytoniowe,
  49. usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe,
  50. używane artykuły higieniczne,
  51. używane kosmetyki,
  52. waluty wirtualne,
  53. waluty z gier komputerowych lub platform z grami komputerowymi,
  54. weterynaryjne produkty lecznicze,
  55. wydzieliny ludzkie i wyroby z takich wydzielin,
  56. złoto, srebro, platyna lub inne metale szlachetne,
  57. żywe zwierzęta lub martwe okazy zwierząt.
 • Poprzednie wersje Regulaminu
Szybka wysyłka

Bezpieczny i szybki sposób doręczenia

Gwarancja

Sprzęt z oryginalną gwarancją producenta

Łatwy zwrot

W ciągu 14 dni od zakupu

Ustawienia prywatności